Logo NOK
Powróć do: Pomocne Linki

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Namysłowski Ośrodek Kultury jako samodzielna instytucja samorządowa wykonująca zadania publiczne w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury przetwarza dane osobowe osób fizycznych.

Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych informujemy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE Nr L 119/1 z dnia 4.05.2016 r.)

1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Namysłowski Ośrodek Kultury z siedzibą przy Pl. Powstańców Śląskich 2, 46-100 Namysłów, może się Pani/Pan kontaktować z Administratorem następujący sposób:

  • listownie na adres: Pl. Powstańców Śląskich 2, 46-100 Namysłów,
  • przez e-mail: iod@nok-namyslow.pl
  • telefonicznie: 77 41 00 566.

2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie poprzez e-mail: iod@nok-namyslow.pl.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • określonym w składanym przez Panią/Pana wniosku;
  • niezbędności przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy;
  • wypełnienia obowiązku, nałożonego przepisem prawa na Namysłowski Ośrodek Kultury;
  • niezbędności dla ochrony Pani/Pana żywotnych interesów;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Okres przechowania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które regulują cel przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

7. Prawo wniesienia skargi do organu Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE Nr L119/1 z dnia 4.05.2016 r.).

8. Podanie przez Panią/Pana danych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym - konsekwencją nie podania danych będzie niemożność załatwienia sprawy w Namysłowskim Ośrodku Kultury.

Podstawa prawna do fotografowania osób uczestniczących w wydarzeniach publicznych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19940240083