Logo NOK
Powróć do: O nas

Biblioteka Publiczna

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I CZYTELNIA

mieszczą się na I piętrze (369 m2) znajdują się czytelnia oraz wypożyczalnia dla dorosłych. Zbiory wypożyczalni obejmują literaturę piękną, popularno-naukową z różnych dziedzin wiedzy, lektury szkolne, opracowania literackie, nowości wydawnicze – razem  51555 woluminów

Jeżeli brakuje poszukiwanej literatury w wypożyczalni to czytelnicy mają możliwość skorzystania z literatury popularnonaukowej, encyklopedii, leksykonów, najnowszych kompendiów wiedzy, wydawnictw informacyjnych (czy innych wydawnictw) w czytelni. Na miejscu jest dostępna prasa codzienna oraz czasopisma. Można zamówić książki poprzez wypożyczalnię między-biblioteczną, jest także możliwość skorzystania z usług ksero.

Największą popularnością cieszy się „czytelnia Internetowa", szybki i łatwy dostęp do informacji poprzez Internet zachęca wielu czytelników do tej formy korzy-stania z biblioteki. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

ODDZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY

to również wypożyczalnia i czytelnia, świadczymy bowiem usługi czytelnicze wszystkim grupom wiekowym, od najmłodszych do najstarszych czytelników, swoim działaniem obejmując teren miasta, gminy i powiatu Namysłowskiego.

 

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

W czytelni biblioteki znajduje się Punkt Informacji Europejskiej, zainteresowani mogą zatem korzystać z książek, leksykonów, poradników, biuletynów, ulotek Dotyczących zagadnień związanych z problematyką unijną, poznać historię oraz zasady funkcjonowania i współpracy poszczególnych krajów należących do Unii Europejskie/jak również państw kandydujących.

 

CZYTELNIA INTERNETOWA „IKONKA"

Ogólnokrajowy program tzw. „czytelni internetowych" realizowany i finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, funkcjonuje w Bibliotece już od maja 2004 roku. Głównym celem jest zapewnienie jak najszerszym rzeszom ludności, łatwego i taniego dostępu do Internetu. W naszej placówce program cieszy się dużym powo-dzeniem, szczególnie wśród młodzieży szkolnej i studentów.

 

SPOTKANIA AUTORSKIE

Spotkania autorskie są ulubioną formą spotkań pisarza z czytelnikami, zaproszeni goście bardzo chętnie w nich uczestniczą, W bibliotece gościliśmy Wandę Chotomską, Martę Fox, Joannę Kulmową Joannę Papuzińską, Julię Hartwig, Ewę Nowacką, Stanisława Srokowskiego, Grzegorza Kasdepkę, Krzysztofa Petka, Małgorzatę Budzyńską oraz literatów Opolszczyzny. Bezpośredni kontakt autora z czytelnikiem zachęca do poznawania literatury, wzbogaca jego wiedzę o autorze i książkach, rozwija zainteresowania czytelnicze.

 

IMPREZY INTEGRACYJNE

Już od wielu lat biblioteka prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Pierwsze kontrakty nawiązane zostały przed wieloma laty z Przedszkolem Integracyjnym i trwają do dziś. Częstymi gośćmi są również podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie oraz uczniowie Zespołu Szkól Specjalnych. Wszystkie te grupy biorą udział w imprezach organizowanych przez bibliotekę - m. in. Mikołajkach, Balu karnawałowym, Festynie z okazji Dnia Dziecka, uroczystościach jubileuszowych, Kon-kursach np. Brzechwa Dzieciom, spotkaniach autorskich ze znanymi pisarzami, zajęciach plastycznych, insceni-zacjach i przedstawieniach teatralnych.

 

KONKURSY

Szczególną popularnością cieszą się konkursy historyczne dotyczące naszego regionu. W tym roku odbyła się już X edycja konkursu pt. „Dzieje Namysłowa", a z okazji jubileuszu 750 lat Namysłowa ogłoszony został konkurs na „Legendę Namysłowską”, po konkursie wydana została mała książeczka do ilustrowania o tym samym tytule.

Biblioteka w ramach edukacji ekologicznej organizuje konkursy plastyczne o tej tematyce. Oto hasła przewodnie poszczególnych konkursów: „Nie zabijajcie Ziemi", „EKO-plakat", „Zawsze zielono, zawsze niebiesko", „Moja okolica najpiękniejszym miejscem na Ziemi".

Wśród tej grupy należy jeszcze wymienić konkurs na exlibris z okazji jubileuszu 50-lecia biblioteki oraz konkurs kartek świąteczno-noworocznych. Konkursy literackie kierowane są do tych, którzy podejmują próby twórczości literackiej.

W roku ubiegłym ogłoszony po raz pierwszy konkurs Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej im Stanisława Wasylewskiego patrona biblioteki, będzie kontynuowany w latach następnych.

W 2022 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
zakupiliśmy 3136 książek i 120 audiobooków za kwotę 49663,65 zł - Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Biblioteka Publiczna w Namysłowie po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Biblioteki Narodowej , realizacja zadania pod nazwą „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”. W tym roku kwota dofinansowania to 18557 zł, wkład własny – 34463 zł. Kwota całości realizowanego zadania to 53020 zł.

nprc2